General terms & Conditions

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden afgesloten tussen enerzijds de vennootschap BEAPART S.A., met maatschappelijke zetel gevestigd te Ambiorixsquare 28, 1000 Brussel, Belgium ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0552.749.847, hierna genoemd « de dienstverlener » of « B-aparthotels » en anderzijds de begunstigde van de dienst, hierna genoemd « de klant ».

De klant en de dienstverlener worden hierna gezamenlijk aangeduid met « de partijen ».

  1. Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing van de algemene voorwaarden

Elke reservering in een van de vestigingen van B-aparthotels impliceert de kennisneming en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden vóór de reservering ter kennis gebracht van de klant en worden ook verstrekt bij de e-mail ter bevestiging van de reservering. Er wordt dus verondersteld dat deze algemene voorwaarden voldoende ter kennis gebracht zijn van de klant.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de klant, prevaleren enkel de eerste.

Behoudens bijzondere schriftelijke voorwaarden gegeven door een bevoegd personeelslid van B-aparthotels, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle diensten die door laatstgenoemde worden verstrekt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten, voor zover hier niet van wordt afgeweken door bijzondere voorwaarden.

Artikel 2. Naleving van het huishoudelijk reglement

De klant verbindt zich ertoe zich te gedragen als een goede huisvader in de vestigingen van B-aparthotels en het huishoudelijk reglement van het hotel te respecteren (hierboven en hieronder beschreven op deze pagina). Elke ernstige of herhaalde niet-naleving van deze bepaling geeft B-aparthotels het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, een einde te maken aan het verblijf van de klant en/of de personen onder zijn verantwoordelijkheid.

Artikel 3. Aansprakelijkheid van de klant

De klant is aansprakelijk ten opzichte van B-aparthotels, zowel voor wat betreft de personen onder zijn verantwoordelijkheid als voor de schade die hij of deze personen zouden veroorzaken aan mensen, eigendommen, inrichting en andere voorzieningen van B-aparthotels evenals, over het algemeen, aan plaatsen waartoe het publiek toegang heeft. Sleutels van de accommodatie moeten bij de check-out in de check-out box in de lobby gedeponeerd worden. Per sleutel die ontbreekt, wordt er 5 euro per sleutel aangerekend.

In geval van schade aan eigendommen of het niet naleven van de huisregels, houden wij een borg van minimaal €250 in en kunnen wij een toeslag in rekening brengen, afhankelijk van de schade.

Gasten moeten de gebouwen, de kamers/appartementen, de rust van andere gasten en de medewerkers van B-aparthotels respecteren.

Artikel 4. Veiligheid en identificatieprocedure

B-aparthotels behoudt zich het recht voor om op elk moment de identificatie van de klant te verifiëren. De klant moet dus over een identiteitskaart of paspoort beschikken.

Artikel 5. Waarborg

Elke reservering moet worden gewaarborgd (250€), afhankelijk en naar keuze van de B-aparthotels, door een kredietkaart, per bankoverschrijving of contant.

Wanneer het een instelling betreft (bijv. een verzekeringsmaatschappij voor het verblijf van een slachtoffer) die het verblijf betaalt, kan de dienstverlener deze instelling een schriftelijke bevestiging vragen van haar verbintenis om het verblijf te betalen conform de overeengekomen voorwaarden. Deze instelling is hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betaling van de kamer. De toepassing van de algemene aankoopvoorwaarden of andere van de instelling is in ieder geval uitdrukkelijk uitgesloten, in geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze algemene voorwaarden.

B-aparthotels behoudt zich het recht voor de geldigheid van de betalingsmiddelen en waarborgen te verifiëren en deze te weigeren. In het geval dat de reservering wordt gewaarborgd via kredietkaart, behoudt B-aparthotel zich het recht voor om voor aankomst een pre-autorisatie op kredietkaarten uit te voeren voor 250€ of meer, of er kan een contante aanbetaling worden gevraagd als borg, ongeacht de vooruitbetaling. De klant moet de exacte gegevens van de kredietkaart mededelen en zorgen dat hij de kaart bij zich heeft die hij heeft gebruikt bij de reservering.

In het geval dat de kredietkaart niet kan worden voorgelegd bij de verificatie, zal een alternatieve betalingsmethode worden gevraagd aan de klant (andere kredietkaart, in contanten of bankoverschrijving). Indien de gegevens vermeld op het reserveringsdocument niet overeenkomen met die van de klant die in de kamer of het appartement verblijft, wordt de reservering aangepast met de nieuwe verstrekte gegevens.

De waarborg heeft zowel betrekking op de prijs van het verblijf als op de aanvullende diensten (zoals het ontbijt, de parking, telefonie en internet, de schoonmaak en de droogkuis). De waarborg wordt bepaald door B-aparthotels bij de reservering.

Artikel 6. Betaling

De eindafrekening (eventueel van het resterende verschuldigde saldo, rekening houdend met de waarborg of de reeds gedane betaling) door de klant moet worden uitgevoerd ten laatste bij de vertrekformaliteiten.

In het geval van wijzigingen in overheidsbelastingen, zoals btw of de stadsbelasting (lokale toeristenbelasting), behouden we ons het recht voor om je bestaande reservering of contract aan te passen aan de bijgewerkte belastingtarieven.

Artikel 7. Uren van aankomst, vertrek en toegang voor de vestigingen van B-aparthotels

De aankomsttijd in een kamer bij B-aparthotels is voorzien om 15u. Op de dag van vertrek moet de klant de vestiging verlaten hebben om 11h.

De toegang tot de B-aparthotels gebeurt via de mededeling van de codes vóór aankomst van de klant. Deze codes worden overgemaakt aan de klant wanneer de reservering is bevestigd en gewaarborgd door zijn betaling overeenkomstig deze voorwaarden en worden medegedeeld uiterlijk op de dag van aankomst zelf van de klant.

Artikel 8. Overmacht

B-aparthotels kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van zijn verplichtingen indien deze niet-uitvoering te wijten is aan het optreden van een element van overmacht zoals, en deze lijst is niet-limitatief, overstroming, brand, storm, terrorisme, stakingen of door toedoen van de overheid. B-Aparthotels behoudt zich het recht voor de reservering van de klant te verplaatsen naar een andere residentie van de stad waar de reservering oorspronkelijk is gedaan.

Artikel 9. Dieren, rokers en lawaai

De aanwezigheid van dieren is beperkt tot de kleine huisdieren en de klant is verplicht deze aanwezigheid te melden bij zijn reservering en te preciseren welk dier het betreft. B-aparthotels behoudt zich het recht voor bepaalde dieren niet te aanvaarden. Voor huisdieren is er een supplementaire kost van 20 EUR per dier per dag (indien op voorhand aan reservatie toegevoegd). Indien dit niet op voorhand aan de reservatie is toegevoegd, is er een kost van 50 EUR per dier per dag in plaats van 20 EUR per dier per dag . Eventuele schade die door huisdieren gemaakt wordt, zal aan de klant aangerekend worden.

Het is verboden te roken in de vestigingen van B-aparthotels (met inbegrip van de kamers, trappenhallen, liften en gangen en alle publiek toegankelijke plaatsen, overeenkomstig de wet van 22 december 2009). In geval van een schending van dit verbod wordt een schoonmaakforfait gefactureerd van 250 EUR, met dien verstande dat er een hoger bedrag kan worden aangerekend aan de klant indien B-aparthotels grotere schade zou vaststellen (onder andere, maar niet beperkt tot, de onmogelijkheid om de kamer te verhuren).

Geen Lawaai en/of feesten zijn toegelaten in de appartementen. Elke Overtreding van deze regel wordt onmiddelijk bestraft met een boete van 250 euro die onmiddellijk verrekend zal worden.

In het geval dat het brandalarm afgaat in de kamer/het appartement/gemeenschappelijke ruimtes als het gevolg van nalatigheid door de gast, zal deze onmiddellijk €250 aangerekend worden.

Nalatigheid omvat, maar is niet gelimiteerd tot, het niet (correct) gebruiken van de dampkap tijdens het koken (waardoor het brandalarm afgaat).

Artikel 10. Supplementen

Ingeval men het verblijf reeds vóór 15u wil betreden, wordt een supplement aangerekend van 50 EUR.

In geval van laattijdige vertrek en langere bezetting: (i) tot 16u : is een supplement van 50 EUR verschuldigd, (ii) na 16u: wordt een bijkomende overnachting gefactureerd.

Voor alle last-minute aanvragen voor sofabedden, extra bedden en babybedjes rekenen we een extra vaste vergoeding van 50€. Dit betekent dat als deze service na 17.00 uur of tijdens weekenden en feestdagen wordt aangevraagd, we hiermee akkoord kunnen gaan, maar dat er bovenop de al bestaande kosten een extra set-up van 50€ in rekening wordt gebracht.

Artikel 11. Minderjarigen

Reserveringen door minderjarigen zijn verboden. B-aparthotels behoudt zich het recht voor de toegang tot de residenties te weigeren aan elke minderjarige die niet wordt begeleid door zijn wettelijke vertegenwoordiger en over te gaan tot annulering van de reservering. B-aparthotels kan ook elk verblijf annuleren indien blijkt dat de residentie zal worden gebruikt door minderjarigen die niet worden begeleid door hun wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 12. Klachtenbehandeling

Elke klacht met betrekking tot de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de prestaties door B-aparthotels moet, op straffe van nietigheid, aankomen op de maatschappelijke zetel van het bedrijf per aangetekende brief binnen de 7 werkdagen na het litigieuze feit met een precieze beschrijving van de elementen die aan B-aparthotels worden verweten. Na deze termijn wordt de klacht als nietig beschouwd.

Artikel 13. Bescherming van persoonsgegevens

Bij reservering van een verblijf in een van onze vestigingen, worden de verzamelde gegevens van de klant verwerkt door B-aparthotels: een gezamenlijke verwerking door de B-aparthotels). Deze gegevens zijn nodig om de reservering van de klant te beheren en kunnen worden gebruikt om de klant beter te leren kennen en hem informatie toe te sturen over de producten en diensten van B-aparthotels.

De gegevens van de klant zijn bestemd voor B-aparthotels en zijn gelieerde entiteiten, evenals de dienstverleners. De gegevens van de klant kunnen worden overgedragen aan entiteiten gevestigd buiten de Europese Unie om de reserveringen van de klant te beheren, om zijn dossier op te volgen in het kader van precontractuele maatregelen of op basis van een autorisatie van de bevoegde instantie inzake gegevensbescherming.

B-aparthotels voert de verwerking van de gegevensverwerking uit, waarvoor zij verantwoordelijk is, voor de doeleinden van commercieel beheer van de reserveringen, facturatie en betaling, prospectie en commerciële promotie/animatie, commerciële statistieken en tevredenheidsenquêtes. De gegevens zijn bestemd voor B-aparthotels en voor zijn dienstverleners en hun diensten, voor zover deze hen aangaan.

Conform de wettelijke bepalingen beschikt de klant over een recht tot toegang, bevraging, rectificatie, verzet en verwijdering van gegevens bij B-aparthotels evenals het recht om richtlijnen te geven voor de verwerking van zijn gegevens. Hiervoor moet de klant het volgende adres gebruiken: brussels@b-aparthotels.be.

De klant verklaart dat hij kennis heeft genomen van het charter betreffende de verwerking van persoonsgegevens (Privacybeleid), waarvan de klant tevens kennis kan nemen via de internetsite van B-aparthotels.

Artikel 14. Deelbaarheid

De nietigheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden betekent niet dat de andere bepalingen van het contract ongeldig of nietig zijn.

Artikel 15. Toepasselijke wetgeving en geschillenregeling

Deze algemene voorwaarden evenals de hieruit voortvloeiende contractuele relaties tussen de partijen worden uitsluitend geregeld door het Belgische recht, met uitzondering van de collisieregels. In geval van een geschil zijn enkel de Franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd/ Den Haag in de Nederland.

Artikel 16. Individuele & Corporate Reserveringen: Annulering & No-Show voorwaarden

1. Best Available Rate Reserveringen (flexibele reserveringen)

1.1 Reserveringen gemaakt met de flexibele annuleringsoptie kunnen zonder kosten worden geannuleerd tot 2 werkdagen voor de geplande aankomstdatum.

1.2 Onder werkdagen wordt verstaan de dagen waarop ons kantoor operationeel is, in het bijzonder van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 20.00 uur. Met uitzondering van officiële feestdagen.

1.3 In geval van annulering na de bovengenoemde periode wordt de flexibele reservering als niet-terugbetaalbaar beschouwd. Bijgevolg is het volledige reserveringsbedrag verschuldigd en wordt de reservering niet-annuleerbaar, niet-wijzigbaar en niet-terugbetaalbaar.

2. Non-refundable reserveringen:

2.1 Reserveringen die worden geboekt als niet-terugbetaalbaar (non-refundable) zijn inherent niet-annuleerbaar, niet-wijzigbaar en niet-terugbetaalbaar.

3. No-Show beleid:

3.1 In het geval van een no-show, waarbij de gast niet verschijnt voor de reservering, wordt het volledige reserveringsbedrag in rekening gebracht.

3.2 Deze kosten worden niet gerestitueerd, zelfs niet in het geval van reserveringen met een flexibele annuleringsoptie.

 

  1. Algemene voorwaarden voor ondernemingen, groepen en reserveringen in het kader van lange verblijven.

Artikel 1. Toepassing

Met het oog op de klanten waarop zij zich richten, zijn de voorwaarden voor reservering, bevestiging, waarborg en betaling die betrekking hebben op ondernemingen, groepen en lange verblijven onderworpen aan bijzondere voorwaarden die worden medegedeeld bij de reservering. De algemene voorwaarden bedoeld onder punt I alsook de bepalingen die volgen onder punt II blijven van toepassing voor alles wat niet wordt geregeld door de bijzondere voorwaarden.

Artikel 2. Reservering

Reserveringen die betrekking hebben op ondernemingen, groepen of lange verblijven moeten gebeuren op aanvraag, op het adres brussels@b-aparthotels.com.

Reserveringen zijn pas geldig vanaf het moment dat de klant de reserveringsbevestiging ontvangt per e-mail. De klant moet de juistheid van de informatie die in de bevestigings-e-mail wordt vermeld controleren en B-aparthotels onmiddellijk schriftelijk waarschuwen indien deze informatie niet juist is.

Als hij dit niet doet, zal elke latere betwisting worden beschouwd als laattijdig en nietig en zal de prijs van de reservering verschuldigd zijn.

Vanaf het moment dat de klant, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet handelend voor particuliere doeleinden, 4 eenheden of meer reserveert in eenzelfde reserveringsperiode, wordt zijn reservering automatisch beschouwd als een groepsreservering. In dat geval is de reservering pas geldig na betaling van het totale bedrag van het verblijf. Het saldo (dat de bijkomende diensten omvat zoals – maar niet beperkt tot - het ontbijt, de parking, telefonie en internet, schoonmaak en droogkuis evenals aangerichte schade) moet worden gewaarborgd, naar keuze van B-aparthotels, per kredietkaart of voorafbetaling.

Artikel 3. Prijs

De prijs die wordt aangeduid op het moment van de reservering omvat geen btw, verblijfstaksen of gelijkaardige taksen. Deze moeten dus worden toegevoegd aan de gegeven prijs.

Alle reserveringen, ongeacht hun oorsprong, moeten worden betaald in de lokale munt van het hotel, behoudens andersluidende schriftelijke vermelding.

B-aparthotels behoudt zich het recht voor de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

In het geval van wijzigingen in overheidsbelastingen, zoals btw of de stadsbelasting (lokale toeristenbelasting), behouden we ons het recht voor om je bestaande reservering of contract aan te passen aan de bijgewerkte belastingtarieven.

Artikel 4. Betaling

Facturen moeten worden betaald aan de maatschappelijke zetel van de dienstverlener in de valuta vermeld op de factuur.

Elke niet-tijdige betaling of onvolledige betaling brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 4% per maand met zich mee, waarbij elke begonnen maand volledig verschuldigd is, vermeerderd met 20% van het verschuldigde bedrag, waarbij deze schadevergoeding niet lager kan zijn dan 100 EUR per factuur.

De door de klant uitgevoerde betalingen voor de betaling van zijn schuld worden in de eerste plaats toegewezen aan de kosten en interesten en daarna aan de terugbetaling van de hoofdsom.

Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet, op straffe van nietigheid, aankomen op de maatschappelijke zetel van de dienstverlener per aangetekende brief binnen de 8 dagen na zijn verzending met een precieze en overeenstemmende beschrijving van de elementen die deze betwisting rechtvaardigen.

De laattijdige of onvolledige betaling van een enkele factuur maakt de betaling van elke andere openstaande factuur onmiddellijk opeisbaar. In geval van aanhoudende niet-betaling door de klant, is B-aparthotels gerechtigd onmiddellijk een einde te maken aan de contractuele relaties, ten nadele van de klant, van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

In dat geval is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de nog openstaande facturen, onverminderd de volledige vergoeding van de werkelijk geleden schade door B-aparthotels. Betaling met creditcard brengt extra kosten met zich mee van 2,5% op het totaalbedrag (verwerkingskosten) dat in rekening wordt gebracht op de kaart.

Artikel 5. Uitbreiding van het aantal overnachtingen

Elke uitbreiding van het aantal nachten wordt beschouwd als een nieuwe reservering en moet dus voorwerp uitmaken van een schriftelijke aanvraag overeenkomstig artikel 2 van onderhavig punt II. Er wordt een nieuwe prijsofferte gestuurd aan de klant die moet worden bevestigd per e-mail door B-aparthotels.

Om zeker te zijn van de beschikbaarheid, adviseren wij de klant een schriftelijke aanvraag in te dienen 14 werkdagen voor de oorspronkelijke vertrekdatum.

Artikel 6. Promotieaanbiedingen

B-aparthotels behoudt zich het recht voor tijdelijke, niet annuleerbare, niet-terugbetaalbare promotieaanbiedingen, of gebaseerd op een minimum aantal overnachtingen te creëren. In geval van annulering of no show[3], is de klant de volledige prijs verschuldigd.

Artikel 7. Verblijf van groepen

In het kader van een groepsreservering, en uiterlijk 15 werkdagen voor de aankomstdatum, moet de klant aan B-aparthotels de exacte en volledige gegevens verstrekken van elke persoon waarvoor hij de reservering gemaakt heeft, evenals hun aankomst- en vertrekdatum.

De klant moet B-aparthotels ook schriftelijk op de hoogte houden van alle wijzigingen die zich zouden kunnen voordoen betreffende deze reserveringen.

Behoudens andersluidende schriftelijke kennisgeving in B-aparthotels, is de klant verantwoordelijk voor de reservering van de volledige groep, inclusief voor annuleringen en no shows.

In het geval dat de leden van de groep elk zelf verantwoordelijk zijn voor hun reservering, moeten zij het verschuldigde saldo voldoen, uiterlijk bij de check-out. Indien hij dit niet doet is de klant hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het resterende saldo dat nog niet individueel zou zijn betaald door de groepsleden.

De groep wordt gevraagd zich te gedragen in overeenstemming met het huishoudelijk reglement van B-aparthotels en het evenwicht van het hotel of de residentie niet te verstoren. Indien de groep dit niet respecteert kan B-aparthotels zich zowel keren tegen de leden van de groep als tegen de klant die de reservering heeft gemaakt.

Artikel 8. Lang verblijf

Elke reservering voor een duur van 30 opeenvolgende nachten of meer wordt automatisch beschouwd als een reservering van lang verblijf. In dat geval wordt een specifiek contract opgesteld met de reserveringsvoorwaarden, de voorwaarden voor gedeeltelijke of volledige annulering, alsook de vereiste waarborgen voor reserveringen.

Elke reservering van lang verblijf wordt, voor de aankomstdatum en voor het begin van de daaropvolgende maand, vooruitbetaald en van maand tot maand geïnd, afhankelijk van het aantal gereserveerde overnachtingen.

Bovendien moet de klant, uiterlijk 15 werkdagen voor de aankomstdatum, aan B-aparthotels alle facturatiegegevens verstrekken, de betalingsgaranties evenals de exacte en volledige gegevens van elke persoon waarvoor hij een reservering heeft gemaakt. Indien hij dit niet doet behoudt B-aparthotels zich het recht voor de reservering als niet bevestigd te beschouwen.

In geval van een gedeeltelijke of volledige annulering van overnachtingen tijdens de duur van het verblijf, blijft de geïnde maand verworven voor B-aparthotels en de rest van de geannuleerde overnachtingen zal worden gefactureerd.

[3] « No show » betekent reservering niet geannuleerd – klant niet aanwezig.

Quick Response Code